مشاوره فنی

هر چه که به آینده پیش می رویم صنعت نرم افزار گسترده تر و پیچیده تر می شود. تنوع بسیار زیاد نرم افزارها برای یک کاربرد حتی ساده انتخاب را مشکل می کند و با توجه به اینکه IT امروز تبدیل شده است به زیرساختی کلیدی و اجتناب ناپذیر انتخاب راهکار نامناسب و یا پیاده سازی نادرست راهکار میتواند عواقب جبران ناپذیری به بار آورد. تیم فنی مهندسی شرکت جهت پاسخگویی به این نیاز مشتریان خود برای پروژه های ویژه خدمات مشاوره فنی ارائه می دهد. این خدمات شامل کمک و راهنمایی در خصوص انتخاب راهکار ، نظارت بر پیاده سازی صحیح و اصولی راهکار انتخاب شده ، آموزش نیروی انسانی و اصلاح زیر ساختها و ساختارهای مرتبط جهت توسعه و نگهداری راهکاری مورد استفاده است